Stworzyliśmy dla Ciebie niezależne forum dyskusyjne aby oddać Ci głos. Zmieniaj Polskę razem z nami! zmieniaj.pl

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Propozycja stworzenia nowego stowarzyszenia GDW
#1
Ponieważ istniejąca dotychczas organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Gospodarki Dobra Wspólnego, w składzie jakim jest nie spełnia oczekiwań oraz generalnie nie funkcjonuje, proponuję stworzyć alternatywne stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną, rejestrowane w KRS pod nazwą "GOSPODARKA DOBRA WSPÓLNEGO" ( GDW ).

W załaczeniu przesyłam załącznik statutu do dyskusji.

(05.06.2018, 16:21)Andrzej Jędrzejewski napisał(a): Ponieważ istniejąca dotychczas organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Gospodarki Dobra Wspólnego, w składzie jakim jest nie spełnia oczekiwań oraz generalnie nie funkcjonuje, proponuję stworzyć alternatywne stowarzyszenie, posiadające osobowość prawną, rejestrowane w KRS pod nazwą "GOSPODARKA DOBRA WSPÓLNEGO" ( GDW ).

W załaczeniu przesyłam załącznik statutu do dyskusji.

Przedstawiam do propozycji nowej organizacji GDW dokument pod nazwą : Porządek Walnego Zebrania - do przedyskutowania

Proponuję przeanalizować Regulamin Walnego Zebrania:

Regulamin Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Walne Zebranie Członków, nazywane dalej jako WZC, zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie , miejscu i porządku co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.
3. Do zawiadomienia o WZC Zarząd załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez WZC wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia drogą elektroniczną poprzez email.
§ 2
1. WZC otwiera Prezes Stowarzyszenia.
2. Prezes Stowarzyszenia pełni z urzędu funkcje Przewodniczącego WZC, chyba ze zebrani członkowie postanowią inaczej.
3. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru sekretarza zebrania . Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym zebrani członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego, sekretarza zebrania oraz członków Komisji Skrutacyjnej . Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
5. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.
§ 3
1. WZC obraduje według niniejszego regulaminu.
2. Obradami kieruje Przewodniczący WZC.
§ 4
Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na WZC podpisując listę obecności.
§ 5
Z obrad WZC sekretarz zebrania sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz sekretarz zebrania.
SPRAWY WYBORCZE
§ 6
Wybory władz Stowarzyszenia są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów.
§ 7
Wybór władz, może odbywać się jawnie, jeżeli uchwała WZC tak postanowi
§ 8
1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na WZC
Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające
§ 9
1. WZC z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać prezesa stowarzyszenia lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, WZC dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.
GŁOSOWANIE
§ 10
l. Głosowanie na stanowisko:
a) przewodniczącego Stowarzyszenia,
b) członków Zarządu,
c) członków Komisji Rewizyjnej,
odbywa się na karcie wyborczej.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona.
3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
4. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 7 dni od wyboru.
Przyjęcie uchwał
§ 11
1. Uchwały WZC podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów .
2. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z sekretarzem zebrania, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie nad podjęciem uchwały.
Wnioski formalne
§ 12
1. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad WZC lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie lub odroczenie WZC na inny termin,
2) przejście do porządku dziennego,
3) głosowanie bez dyskusji,
4) zmianę porządku dziennego,
5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
6) stwierdzenie kworum,
7) przeliczenie głosów,
8) zmianę przewodniczącego walnego Zebrania.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3 Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.
Podejmowanie apeli i oświadczeń
§ 13
W trybie przewidzianym dla uchwał WZC można podejmować:
1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.
Organy WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
§ 14
Organami WZC są:
1) Przewodniczący,
2) Sekretarz zebrania,
3) Komisja Skrutacyjna.
Zakres zadań organów Walnego Zebrania
§ 15
Przewodniczący kieruje przebiegiem i pracami WZC.
§ 16
Do obowiązków sekretarza zebrania należy:
1) sporządzanie protokołu WZC,
2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem WZC,
3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.
§ 17
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania,
3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
4) sporządzenie list wyborczych,
5) zebranie głosów zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
6) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
7) zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
1. Nadzwyczajne WZC zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie.
2. Nadzwyczajne WZC może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Do Nadzwyczajnego WZC stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 19
1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Wyliczenia quorum, jako dodatek informacyjny do wszelkich zebrań w których wystąpi głosowanie

liczba członków kworum zwykłe kworum statutowe
7 3 5
8 3 5
9 3 6
10 3 7
11 4 7
12 4 8
13 4 9
14 4 9
15 5 10
16 5 11
17 5 11
18 5 12
19 6 13
20 6 13
21 6 14
22 6 15
23 7 15
24 7 16
25 7 17
26 7 17
27 7 18
28 8 19
29 8 19
30 8 20
31 8 21
32 8 21
33 9 22
34 9 23
35 9 23
36 9 24
37 9 25
38 10 25
39 10 26
40 10 27
41 10 27

Proponuję wziąc pod dyskusję Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia "Gospodarka Dobra Wspólnego"


Regulamin obrad
Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia "Gospodarka Dobra Wspólnego"Niniejszy Regulamin wypełnia wymóg § 25 pkt 6 Statutu o brzmieniu „Walne Zebranie Członków obraduje według Regulaminu Obrad, uchwalonego przez poprzednie Walne Zebranie Członków”

§ 1. Ustalenia ogólne

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego, zwane dalej Zebraniem, otwiera Prezes, Wiceprezes/równorzędny lub Członek wyznaczony przez organ zwołujący Zebranie. Otwierający informuje zebranych o celu Zebrania i formie procedowania, a następnie organizuje wybór prowadzącego i protokolanta, po czym przekazuje prowadzącemu dalsze procedowanie.
2. Zebranie może mieć elektroniczną formę procedowania. W takim przypadku:
a) powinno się odbywać na forum pod adresem: www................................, zwanym dalej Forum,
b) uczestniczą w nim w nim z prawem głosu wszyscy Członkowie Zwykli Stowarzyszenia,
c) Przewodniczący Zebrania sprawdza, czy aktualne profile imienne na Forum odpowiadają rejestrowi Członków Stowarzyszenia a protokolant notuje stan oraz wymagane kworum dla bieżących obrad.
d) Organizacja Zebrania na Forum musi spełniać wszystkie wymogi ustawowe i statutowe w zakresie jego zwołania jak również procedowania,
e) obowiązuje regulamin Elektronicznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego.
3. Goście, Członkowie Honorowi i Członkowie Wspierający mogą uczestniczyć w każdej formie Zebrania z głosem doradczym, mogą składać wnioski.
4. Przed rozpoczęciem Zebrania , organizator powinien wyłożyć do wpisów listę obecności. W przypadku Zebrania na Forum, polega to na utworzeniu wątku o nazwie „Lista obecności”, gdzie każdy Członek własnym wpisem dokumentuje obecność.

§ 2. Prowadzenie Zebrania

1. Przewodniczący Zebrania prowadzi i nadzoruje prawidłowość procedowania, zgodnego z przyjętym wcześniej porządkiem obrad, a protokolant rejestruje jego przebieg i przyjmuje wnioski Członków na piśmie lub notuje do protokołu podczas ich zgłaszania. W przypadku Zebrania na Forum, protokolant dokumentuje jego przebieg, następnie ( do trzech dni) przekazuje w plikach PDF protokół, uchwały i wyniki głosowań Sekretarzowi Stowarzyszenia do dokumentacji.
2. Przewodniczący Zebrania odpowiedzialny jest za przedstawienie porządku obrad i wdrożenie głosowania jego przyjęcia przez Zebranie a następnie za przestrzeganie procedowania zgodnego z tym porządkiem.
3. Zmiany w porządku Zebrania mogą być dokonane jedynie w związku z wymogami ustawowo-statutowymi, czyli zgłoszoną na Zebraniu niekonsekwencję lub konflikt logiczny w porządku Zebrania, które spowodowałoby procedowanie wadliwym prawnie.


§ 3. Wnioski Członków

1. Porządek obrad podany w zwołaniu powinien zawierać pozycję „Wolne wnioski”. Wnioski zgłoszone później ( w czasie krótszym od 14 dni przed obradami) Zebranie może rozpatrzyć w czasie przeznaczonym .na „Wolne wnioski”, pod warunkiem istnienia kworum.
2. Każdy Członek Stowarzyszenia może zgłaszać wnioski do Zebrania. Mogą one mieć postać pisemną przed jak i ustną lub pisemną na Zebraniu.
3. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich zgłoszenia. Każdy wniosek powinien być zarejestrowany w protokole przez protokolanta lub dodany na piśmie przez Członka jako załącznik do protokołu.
4. W przypadku ilości wniosków, przekraczającej możliwości czasowe obrad, nie rozpatrzone wnioski należy w protokole Zebrania oznaczyć odpowiednim opisem. Wnioski nie rozpatrzone należy umieścić w porządku następnego Zebrania.

§ 4. Podsumowanie

1. Zebranie (każdej formy procedowania) powinno obradować w sprawach zapowiedzianych w jego zwołaniu.
2. Zebranie nie może wdrożyć procedury wyborów do władz Stowarzyszenia jeśli takiej propozycji porządku nie było w zawiadomieniu zwołującym Zebranie.

Przedstawiam projekt regulaminu elektronicznego WZCz

REGULAMIN
Elektronicznego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia: Gospodarka Dobra Wspólnego

§1

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego, zwane dalej WZCz jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy ,,Prawo o
Stowarzyszeniach", Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

2. Elektroniczne Walne Zebranie Członków, zwane dalej eWZCz odbywa się: regularnie w każdym miesiącu kalendarzowym od ... do ..... dnia miesiąca, na forum internetowym pod adresem .....................zwanym dale] Forum. Pierwsze eWZCz rozpocznie się ...........................

3. Podczas eWZCz mogą być procedowane jedynie głosowania w trybie jawnym. Ewentualne głosowania tajne tylko podczas WZCz.

4. W eWZCz uczestniczą Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia za pomocą profili imiennych na Forum stworzonych dla każdego Członka przez Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.

§2


2. Zarząd po podjęciu uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia nowego członka w ciagu jednego tygodnia od podjęcia uchwały stworzy dla niego unikalny i niezmienny profil imienny na Forum i dostarczy jemu login i hasło umożliwiające zalogowanie się do Forum.

3. Każdemu członkowi zostanie umożliwiona zmiana swojego hasła do Iogowania na Forum. Zmiana hasła będzie możliwa od momentu pierwszego logowania na Forum i będzie dokonywana przez członka za pomocą odpowiedniej funkcji Forum, bez pośrednictwa i wglądu osób trzecich.

§3

1. Każdy członek ma prawo w danym miesiącu kalendarzowym złożyć do trzech wniosków w postaci projektów uchwał.2. Wnioski składa się w specjalnie do tego stworzonym dziale Forum o nazwie "Projekty Uchwał".

3. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego ostatniej modyfikacji.

4, Wnioski członków będą poddane deliberacji przez czas nie mniejszy niż 10 dni, po czym zostaną poddane głosowaniu. Wniosek nie dyskutowany przez wymagane
kworum członków, nie będzie podlegał głosowaniu.

5. W przypadku złożenia przez członka więcej niż trzy wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, deliberacji i ewentualnemu głosowaniu poddane zostaną pierwsze trzy
wnioski według daty złożenia. Pozostałe wnioski zostaną do rozpatrzenia przez następne eWZCZ lub WZCz.

6. Jeżeli wniosek dotyczy zmiany Statutu, głosowanie może się odbyć podczas najbliższego eWZCz, nie wcześniej jednak niż po 20 dniach od daty złożenia wniosku

7. W przypadku każdego innego wniosku głosowanie odbędzie się podczas najbliższego eWZCz. nie wcześniej jednak niż po 10 dniach od daty złożenia wniosku.

§4

1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego stworzonym dziale Forum o nazwie "Głosowanie", w poddziale stworzonym specjalnie dla danego eWZCz zwanym dalej
„Miejscem Głosowania”, gdzie członkowie najpierw wybierają Przewodniczącego i Sekretarza tego eWZCz.

2. Przewodniczący prowadzi i nadzoruje prawidłowość procedowania eWZCz a Sekretarz obsługuje obrady poprzez zamieszczanie w „Miejscu Głosowania” wniosków zgodne z kryteriami opisanymi w par. 3 nie później niż 6 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego głosowanie.

3. Do czasu rozpoczęcia głosowania „Miejsce Głosowania” ma wyłączone funkcje pisania i głosowania dla wszystkich członków.

4. „Miejsce Głosowania” od momentu utworzenia pozostaje widoczne dla wszystkich członków w celu umożliwienia członkom Stowarzyszenia podgląd Regulaminu Elektronicznego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GDW.

Kiedyś w ramach SGDW rozmawialiśmy o tworzeniu grup tematycznych. Poniewaz to nie zadziałało, przedstawiam tutaj projekt regulamunu niegdyś stworzinego w celu uruchomienia grup tematycznych, który mgłby zafunkcjonować w nowym stowarzyszeniu "GDW"
REGULAMIN

GRUPY TEMATYCZNEJ
Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem
ProPatria
stowarzyszenia
„Gospodarka Dobra Wspólnego”


§ 1Grupa tematyczna pod nazwą: Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem ProPatria działa na podstawie zapisu Rozdziału 5 – Organy doradcze, grupy zadaniowe – pod nazwą: Strefy Aktywności, w paragrafie 28.

§ 2

Grupa tematyczna pod nazwą: Inicjatywa na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem ProPatria zwana dalej SGDW - ProPatria działa w oparciu o cele zawarte w Rozdziale 2 paragraf 7 Statutu Stowarzyszenia Gospodarki Dobra Wspólnego.


§ 3

SGDW - ProPatria skupia wokół siebie ludzi z różnych środowisk, których celem jest budowanie alternatywnego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego Polski, który nie powiela szkodliwych dla interesu polskiego społeczeństwa neoliberalnych praw ekonomicznych. Zadaniem SGDW – ProPatria jest budowanie projektów systemowych w zakresie zarządzania państwem w myśl zasady dobra wspólnego, będącego fundamentem Stowarzyszenia.

§ 4

W inicjatywie SGDW – ProPatria mogą współdziałać członkowie zwyczajni Stowarzyszenia GDW , członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz inne zewnętrzne stowarzyszenia posiadające tożsame lub zbliżone cele.

§ 5

Celem inicjatywy SGDW – proPatria jest edukowanie społeczeństwa, rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej poprzez publikatory, nowych rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji służącym dobru wspólnemu jak również uczestnictwo w doradztwie dla wszelkich instytucji państwa.


§ 6

Procedura funkcjonowania Inicjatywy na Rzecz Zmiany Systemu Zarządzania Państwem ProPatria w Stowarzyszeniu Gospodarki Dobra Wspólnego.

1. Członkowie inicjatywy SGDW – proPatria mogą wspólnie działać w ramach prowadzonych projektów jak również postanowić wprowadzenie grup roboczych w poszczególnych zagadnieniach.
2. W każdym przypadku ustanawia się osobę która koordynuje pracę inicjatywy SGDW-proPatria a jej zadaniem jest utrzymywanie prawidłowego działania.
3. Prace podejmowane są w systemie deliberacyjno-dyskusyjnym, w którym określa się warunki oraz ramy czasowe podejmowanych kwestii.
4. Wybór systemu deliberacyjno-dyskusyjnego dokonuje zespół SGDW-proPatria poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
5. Rozpoczęte i zakończone kwestie są podawane do wiadomości członków SGDW poprzez informację umieszczaną na stronie SGDW oraz na forum http://www.zmieniaj.pl
6. W przypadku, gdy w ramach inicjatywy SGDW-proPatria współpracują inne stowarzyszenia, w głosowaniach w imieniu tych stowarzyszeń występuje ich przedstawiciel.
7. Koordynator zobowiązany jest informować o ostatecznie podjętych decyzjach i kierunkach działania oraz wynikach Zarząd SGDW nie rzadziej niż raz na miesiąc.
8. Współpraca w ramach inicjatywy SGDW-proPatria może odbywać się na bezpośrednich spotkaniach jak równie elektronicznie, stosując komunikatory, pocztę e-mail.
9. Inicjatywa SGDW-proPatria stanowi ciało doradcze Zarządu SGDW.
10. Zarząd SGDW zobowiązane jest w razie potrzeby wspierać inicjatywę proPatria w zakresie rozpowszechniania opracowanych zagadnień.


Załączone pliki
.doc   Nowy statut SGDW lub organizacji zastępczej.doc (Rozmiar: 94 KB / Pobrań: 0)
.doc   Porzadek-Walnego-Zebrania-Czlonkow-SGDW-2017.doc (Rozmiar: 19 KB / Pobrań: 0)
Odpowiedz
#2
Zabiorę się do tego tematu w przyszłym tygodniu.
[-] Następujący użytkownicy (1 użytkownik) Lubią wpis Roman Klimczyk :
  • Andrzej Jędrzejewski
Odpowiedz
#3
(06.06.2018, 22:45)Roman Klimczyk napisał(a): Zabiorę się do tego tematu w przyszłym tygodniu.

No i jaką masz wizję?
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości