Stworzyliśmy dla Ciebie niezależne forum dyskusyjne aby oddać Ci głos. Zmieniaj Polskę razem z nami! zmieniaj.pl

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Spotkanie " Nowa strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym .
#1
Informuję, ze 3 czerwca 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Muzeum Niepodległosci w warszawie al. Solidarności 62 odbedzie sie spotkanie przy współudziale Klubu Inteligencji Polskiej na temat " Nowa strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym". jest to spotkanie, które nie odbyło sie w maju bieżcego roku. Tematy:

Propozycja dyskusji nad nową strategią kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym
                               i celu inflacyjnym
Planowanej na 3 czerwca 2017r w Warszawie
Spotkanie będę uważał na udane gdy:
1. Wyjaśnimy sobie mechanizm powstawania luki popytowej (głodu monetarnego) tłumacząc to przyję-
  tymi w obecnej architekturze monetarnej strategią kotwiczenia waluty i instrumentami polityki pie-
  niężnej a nie “spiskową teorią dziejów”.
2. Wyjaśnimy sobie w oparciu o podobne przesłanki fakt, dlaczego od 2002 roku NBP nie wykreował
  ani złotówki chociaż nikt mu tego nie bronił. Przypominam: baksterzy kreują rocznie około 8,5%
  agregatu M3.
3. Wyczyścimy z naszych głów złogi po pieniądzu kruszcowym bez robienia umizgów do parytetu złota
  i innych pomysłów opartych o “rzadkość” jak chociażby bitcoiny.
4. Zrozumiemy, że architektura monetarna jest systemem regulacji nadając większą rolę inżynierom
  (specjalistom od automatyki i cybernetyki) w projektowaniu nowego systemu zabierając te zabawki
  ekonomistom. No może nie do końca.
5. Staniemy na gruncie obrony art. 227 Konstytucji RP choćby się to "niektórym" bardzo nie podobało.
6. Wybierzemy podstawowe “podzespoły” z których zbudujemy nowy system monetarny. W tym celu
  wiele z nich musimy zaprojektować od początku.
7. Dokonamy wstępnej “optymalizacji parametrycznej” tych naszych “podzespołów”. Będzie to wyma-
  gało odpowiedzi na setki pojawiających się przy okazji pytań. Dokonamy tego dyskutując nad kroka-
  mi 4-8 zasygnalizowanymi pod tym linkiem: http://nikander.neon24.pl/post/138036,na-sciezce-do-
  suwerennego-pieniadza
8. Rozjedziemy się zabierając ze sobą zadanie dalszej pracy, aby nie zaniedbać czegoś co powodowało-
  by, że system nie nabrałby cech samoregulacji i homeostazy.
Przygotujcie się na dyskusję (deliberację). W programie zarezerwowano na to 2,5 godziny. Mamy wyjść z
przeświadczeniem, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty.
1. Czyścimy złogi po pieniądzu kruszcowym.
      W erze pieniądza kruszcowego sprawa wyglądała prosto: określało się parytet czyli pokrycie biletów
bankowych w złocie i po sprawie. Gdy trzeba było więcej papierków to trzeba było skądś zdobyć złoto. Mor-
dowano więc milionami Indian, Aborygenów czy innych tam Zulusów. Dokonywano przy tym różnych wy-
nalazków jak chociażby obozy koncentracyjne przypisywane angielskiemu generałowi Horatio Kitchenerowi
podczas wojny burskiej. Innym wynalazkiem z tamtego okresu i tamtego terenu był skauting – doprawdy
świetlany przykład do naśladowania dla naszej młodzieży. W drodze do złota trzeba najpierw ludziom zabrać
moralność. Należało zaczynać niemalże od niemowlaków.
       Na bardziej humanitarny sposób zwiększania ilości papierków zdecydowano się niedawno – lata mię-
dzywojnia. Można było przecież obniżać parytet czyli pokrycie w złocie. Prostym ludziom to na ogół nie
przeszkadzało. Oni operowali nominałami. Jeśli ktoś komuś był winien 100 zł pożyczone przed denominacją
i oddał te 100 zł po denominacji to grzechu nie było jeśli tylko inflacja była trzymana w ryzach. Były jednak
nacje, którym to „parytetowe poluzowanie” wyjątkowo przeszkadzało. Powrót do poprzedniego parytetu zło-
ta (po denominacji przeprowadzonej przez Zdziechowskiego) był aktem uwzględnienia interesu tych, którzy

wyczuli co się święci dla pewnej rasy koczowniczej pod koniec lat trzydziestych w Europie. Zebrali więc
pejsaci swoje papierki i masowo wymieniali je na złoto, które sobie odpłynęło. Brakło złota a więc brakło
pieniędzy. Nie było ich na nic. Nawet przeprowadzona w 1939 emisja fiducjarna nie uratowała sytuacji. Pol-
ska armia pojechała na wojnę na kobyłach. Czy ten fakt ktoś nagłaśnia?
      Dla tłumaczenia procesów gospodarczych okupacyjna ekonomia wymyśliła cykle koniunkturalne
jako zrządzenie opaczności. Prawda wyglądała zupełnie inaczej: była to dobrze przemyślana pompa ssąco-
tłocząca mająca ograbiać całe narody.
       Każdy polski patriota powinien powinien znać dwie rzeczy: stan polskiej gospodarki przed wojną na
tle innych gospodarek i to ze źródła, które trudno podejrzewać o komunistyczną propagandę.
i książkę Jerzego Zdziechowskiego „Mit złotej waluty”.
2. Poznajemy arsenał naszego największego wroga czyli architekturę monetarną opartą o
                          kreację oprocentowanego długu.
No dobrze, było minęło.
      Skończyła się era pieniądza kruszcowego. Teraz pieniądz kreuje się „ex nihilo” czyli z niczego. Aby
jednak te papierki miały realną wartość stosuje się proste metody ograniczania ich ilości. W ten sposób

zastępuje się „rzadkość” jaką dawało złoto. Te metody nazywa się architekturami monetarnymi z których
najważniejsze składniki to:

strategie kotwiczenia waluty oraz
Wybór parametru stabilizowanego
Więcej: http://www.nbp.pl/publikacje/bci/Alternatywne_Strategie_PP.pdf

instrumenty polityki pieniężnej.
Wybór sposobu reakcji na odchyłkę od ogłoszonego standartu.
Więcej: https://www.nbp.pl/publikacje/operacje_or/2015/raport2015.pdf
      Warto zaznaczyć, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie narzuca zrzeszonym w nim Bankom
Centralnym konkretnej strategii polityki pieniężnej pod warunkiem że podstawowym instrumentem polityki
pieniężnej będą: baza monetarna oparta o walutę dominującą mającą parytet w postaci lotniskowców (dolar) i
kreacja pieniądza dłużnego.
     Przedmiotem wykładu wprowadzającego i późniejszej dyskusji powinno być wyjaśnienie wszystkich
elementów pojawiających się na poniższym schemacie.
Przedmiotem szczegółowego omówienia powinny być dominujące obecnie strategie kotwiczenia waluty.
Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie mieszczą się w tym samym schemacie jedynie w sposób odmiennie
skonstruowana pętlą sprzężenia zwrotnego.
1. Strategia celu inflacyjnego (inflation targeting, IT)
Stabilizowanym parametrem jest cel inflacyjny.

Źródło własne.
a) cel nadrzędny:
   Realizacja numerycznego celu dla inflacji, z reguły określonego w odniesieniu do indeksu cen konsump-
cyjnych (CPI)
b) Doświadczenia empiryczne
  Po raz pierwszy wprowadzona na początku lat 90. XX w. przez Bank Nowej Zelandii, obecnie stosowana
przez około 30 banków centralnych (mniej niż 20% krajów członkowskich MFW)
c) Efektywność
  Wysoka. Zarówno modele teoretyczne, jak i doświadczenia empiryczne wskazują, że bankom centralnym
udaje się w średnim okresie osiągać założone cele inflacyjne i zakotwiczyć na nich oczekiwania podmiotów
gospodarczych. Kraje, które stosują strategię celu inflacyjnego, charakteryzują się – przeciętnie – niższą sto-
pą inflacji oraz mniejszą zmiennością zarówno inflacji, jak i luki popytowej
d) Kontrolowalność celu’
Umiarkowana, ze względu na długie i zmienne opóźnienia w mechanizmie transmisji
e) Transparentność
   Wysoka, ze względu na wykorzystanie znanego i powszechnie rozpoznawalnego wskaźnika inflacji (zwy-
kle CPI), a także przywiązywanie dużej wagi do komunikacji banku centralnego z otoczeniem
f) Elastyczność
   Wysoka. Dzięki zakotwiczeniu oczekiwań inflacyjnych bank centralny może wydłużyć horyzont powrotu
inflacji do celu po wystąpieniu wstrząsu oraz względnie swobodnie dobierać instrumenty oddziaływania na
gospodarkę
2.Stabilizowanie kursu walutowego (exchange rate targeting, FX)
Stabilizowanym parametrem jest kurs walutowy do wybranej waluty bazowej.

Źródło własne:
a) Nadrzędny cel strategii
Utrzymanie kursu walutowego na określonym (ogłoszonym publicznie) poziomie
b) Doświadczenia empiryczne
Najpopularniejsza strategia, stosowana obecnie przez ponad połowę krajów członkowskich MFW
c) Efektywność
  Umiarkowana, silnie uzależniona od uwarunkowań gospodarczych danego kraju. Efektywność FX może
być wysoka w przypadku małych gospodarek otwartych lub znacznej zbieżności cyklicznej pomiędzy krajem
usztywniającym kurs a gospodarką bazową. W pozostałych przypadkach FX może zmniejszać odporność go-
spodarek na szoki
d) Kontrolowalność celu
  Wysoka. Bank centralny ma bezpośredni wpływ na kurs walutowy, jednak swoboda jego kształtowania jest
ograniczana przez możliwość prowadzenia interwencji na rynku walutowym
e) Transparentność
  Wysoka. Jest bardzo przejrzysta z punktu widzenia krajowych podmiotów gospodarczych, choć przejrzy-
stość ta maleje wraz ze wzrostem elastyczności zobowiązania kursowego
f) Elastyczność
  Niska. FX ogranicza lub wręcz uniemożliwia prowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej, a potencjal-
nie także prowadzenie krajowej polityki gospodarczej w innych obszarach.
   Za doktrynalne trzymanie się „gold standard” Polska zapłaciła przed wojną najwyższą cenę jaką była za-
paść gospodarcza i utrata niepodległości. Tę cenę płacimy obecnie godząc się na architekturę monetarną po-
legająca na kreacji oprocentowanego długu.

3. Dyskutujemy nad zaproponowana koncepcja kotwiczenia waluty na parytecie
                    gospodarczym i celu inflacyjnym.
Tematyka omawiana w poszczególnych krokach jest wyróżniona
Krok 1. Poznajemy główne elementy nowej architektury monetarnej.
Zwracamy uwagę na sposób pozapinania sprzężeń zwrotnych zapewniających architekturze cechy
samoregulacji i homeostazy. Omawiamy różnicę pomiędzy dodatnim (destrukcyjnym) a ujemnym
(stabilizacyjnym) sprzężeniem zwrotnym.
Krok 2. Deliberujemy nad wyborem głównej pętli sprzężenia zwrotnego architektury monetarnej
traktowanej jako system regulacji stabilizacyjno-nadążnej.
Wykorzystujemy wiedzę empiryczną stojącą za głównymi stosowanymi obecnie strategiami kotwiczenia
waluty. Moim faworytem jest strategia celu inflacyjnego. Nie wyczerpuje to jednak tematu.

Krok 3. Deliberujemy nad pomocniczą pętlą sprzężenia zwrotnego wiążącego system monetarny z
gospodarka.
Moim „nieśmiałym” faworytem jest dynamika PKB. Istnieje także kilka innych parametrów łatwo
mierzalnych, które mogą znaleźć zastosowania. Chodzi o to aby wybrać najlepszy.
Krok 4. Budujemy formuły emisyjne w oparciu o ilościową teorię pieniądza.
Zastępujemy kreację pieniądza dłużnego emisją pieniądza suwerennego ze wszystkimi konsekwencjami dla
systemu bankowego. Uwzględniamy warunki „normalne”, deflację, inflację, stagflacje, hiperinflację.
Krok 5. Deliberujemy nad kierunkami rozproszenia emisji suwerennego pieniądza aby zabezpieczyć
zarówno funkcje stabilizacyjne jak i nadążne systemu.

Zasada której się trzymamy: rozdział pieniędzy pomiędzy sferę produkcji i konsumpcji powinien zapewnić
utrzymanie równowagi towarowo-pieniężniej przy założonym celu inflacyjnym.
Pamiętamy że „parytet gospodarczy jest głównym bastionem obrony waluty i jej wartości.
Krok 6. Deliberujemy nad sposobem regulowania akcjami kredytowymi w przypadku niedoboru środków w
bankach. Pamiętamy, o "złotej regule bankowości" czyli o pełnym pokryciu pożyczek w osadach.
Moim faworytem jest zasada: ten może wziąć więcej kto ma większe zasługi w budowie systemu
bankowego. Matematycznie byłaby to „całka po czasie” kwot utrzymywanych w bankach.
Krok 7. Deliberujemy nad ścieżką przejścia od systemu opartego na kreacji pieniądza dłużnego do systemu
opartego na emisji pieniądza suwerennego.

Do omówienia:Praktyczna realizacja „złotej reguły bankowości”.
Nacjonalizacji pieniądza wykreowanego na poczet długu.
Resetu długów.
Krok 8. Deliberujemy nad sposobami odparcia potencjalnych ataków na walutę.
Atak na walutę może mieć charakter:
- wewnętrzno – populistyczny (obietnice wyborcze). Najsłabszym elementem pieniądza fiducjarnego jest
człowiek i powinien on być z systemu wyeliminowany. Pozostają twarde, zapisane w konstytucji i prawie
bankowym matematyczne formuły emisyjne.
- zewnętrzny (chłopy z Lozanny)
Krok 9. Inne tematy
Opracował
Józef Kamycki, 8 maja 2017r.
[-] Następujący użytkownicy (1 użytkownik) Lubią wpis Andrzej Jędrzejewski :
  • Roman Klimczyk
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości